Zinnetjes

Natuurlijk zijn wij ook actief bezig met het Groenstraat Bargoens, en we oefenen met woorden en zinnen die ofwel al bestaan, of die we zelf in elkaar gezet hebben.

S T V W Z

S

D’r sieppenoeëk woar bej d’r sentefreënzer gewea vur inne neuje sent.

De kastelein was naar de kleermaker geweest voor een nieuwe jas

Zoenne sent zueëmt grannig sieze

Zo’n jas kost flink wat centen

Mar dat woar d’r sieppenoeëk egaal, hea woar sjlieslig suzee jemkes oad en hoafoeër jemkes gesangst

Maar dat was de kastelein om het even, hij was tenslotte zeventig jaar oud en vijftig jaar getrouwd.

Op ziene sangsligterig how hea inne grannige wiervel geplaant.

Op zijn trouwdag had hij een groot feest gepland

D’r pój moeët hea nog zueëme in ’t sjudloak

De drank moest hij nog kopen in de slijterij

Vuur te fieste how hea sjwieëmze, sjwatte frens, en breng van sjniepse kwieëkete en sjniepse vatsje, gebroane in sjmot en sjmultes.

Om te eten had hij haringen, bloedworst, en vlees van biggen en kalveren, gebraden in boter en reuzel.

Wie hea mit d’r sjtuens langzaam rut sjielet, sjporete zieng gedanke truuk…

Toen hij met zijn wandelstok langzaam naar huis liep, gingen zijn gedachten terug in de tijd…

Wie zieng gruus nog ing puëke fiet drajjet, en hea ginne sjuens mit sjleepet, maar ing sjavow

Toen zijn vrouw nog een mooie jonge meid was, en hij geen wandelstok meet zich mee droeg, maar een paraplu…

Wie zie sjtauwete, en hea bej de sjtubbele drajjet

Toen ze verkering hadden en hij bij de soldaten was.

Wie zie zich ut iesjte mirmke sjtiepete bej ut lich van de sjtinketvónket.

Toen ze elkaar de eerste kus gaven bij het licht van de petroleumlamp.

Wie zieng gruss zich geploensjt how mit heete sjumet…

Toen zijn vrouw zich gewassen had met dure zeep.

En hea de nerve volt, bis in ziene sieberik

En hij nerveus werd, tot in zijn kruis.

Wie zieng gruus kwieëstet: “draj sjoef”en intusje ut lieëmsj en de streeflinge oetdoog

Toen zijn vrouw zei: “wees stil” en intussen haar hemd en haar kousen uittrok.

Sjporkes mond later woeëd ziene ieësjte sjnoevet geboare, dea noe sjpits woar…

Negen maanden later werd zijn eerste zoon geboren, die inmiddels politieagent is.

Doa sjporete noch sjes siezelepsjere noa…

Daar kwamen nog acht kinderen na.

Huj, grannig jemkes later, woar hea inne alpesmoos, mit krütske sjniepsdabbete…

Vandaag, heel veel jaren later, was hij opa, met 11 kleinkinderen.

Die op de sjpool noa d’r alpemoos sjielete, vuur loots vuur d’r wiervel…

Die op de fiets naar Opa kwamen, voor kermisgeld…

Zieng sjnoevete howwe nuj ing sjnoar, en zieng fietjes nuj inne i-jem

Zijn zonen hadden alle voor een schoondochter gezorgd, en zijn meiden voor een schoonzoon.

Hea how loots en ing sjmoel in de sjmeekeveuget, en hea woar inne gelukkige noeëk, dea nit op gidder sjlak sjpranket bozet

Hij had geld en een pijp in zijn broekzak, en hij was een gelukkige man, die niet op elke slak zout legde.

Mit inne griemel op zieng fiesaasj sporet hea op kaaste aa.

Met een glimlach op zijn gezicht, liep hij naar huis.

T en V

Dur talfer veulet mit zieng vief in zieng veugete 

De bedelaar voelde met zijn handen in zijn broekzakken.

Zieng taatstete koeëte zich nurgens verdoefte…  

Zijn vingers konden zich nergens verstoppen…

Nulles in beis veugete, alling inne veëmet

Niets in beide zakken, enkel een draadje

Nulles te vlemme, nulles vlemmete, nulles vónkete, hea hool zieng taatete wie ing tumps, och dat drajet nulles swek.

Niets te roken, geen sigaretten, geen lucifers, hij vormde met zijn vingers een zeef, maar dat had geen effect.

Hea loeënzet och nog in ziene töps, maar hea how nulles, och nulles te teutele.

Hij keek ook nog in zijn hoed, maar hij had niets, ook niets om te ruilen…

Vreuger buegelet hea in d’r trippet in Sibbe, doe kwintet hea grannig loots.

Vroeger werkte hij in de mergel in Sibbe, toen verdiende hij veel geld.

Hea how doe tolles treppete en beis treppetekriekse die hea verpanget an haechter mit grannig loots.

Hij had toen 4 paarden en 2 koetsen, die hij verhuurde aan rijke mensen.

Van dat loots zuemet hea beis vatsje en inne vatsjenoeëk.

Van dat geld kocht hij 2 koeien en een stier.

Maar hea versjtrunkelet nulles van ’t prangeleave en hea tüllet vies op zieng tuën.

Maar hij begreep niets van het boerenleven en viel vies op zijn neus.

Want d’r vatsjenoeëk how ziene knappert al verboezt, en de vatsje sjtiepete nulles vatsjeploensj.

Want de stier had zijn kruid al verschoten en de koeien gaven geen melk.

How ich mich maar in mechels tokes genengt, kwiestet hea…

Had ik mij maar in mijn eigen billen gebeten, zei hij.

Ut loots wat uever woar woeëd ummer sjniepser, en op inne lichterig moeët hea de treppete en de kriekse verzueme…

Het resterende geld werd steeds minder en op een dag moest hij zijn paarden en koetsen verkopen.

Maar, ruedling kruup woa ’t nit sjiele kan…

Maar, bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Hea woar bej d’r traatsjefreënzer um nuj traatsje te zueëme,

Hij was bij de schoenmaker om nieuwe schoenen te kopen.

En doa trof hea ing gruus die puëk outloenzet en mieëlestich lieket

En daar trof hij een vrouw die mooi uitzag en lief leek.

Maar hea woeëd beroeëst, ut woar ing troela, die hem in tromps mond tied alle loots fieëket.

Maar hij werd bedrogen, het bleek een slordige vrouw die hem in 3 maanden tijd alle geld stal.

Noe how d’r noeëk nulles mieë, nulles op d’r vlaket en nulles in d’r gruul.

Nu had de man niets meer, niets op het bord en niets in de beker…

Hea how grannig gelieërd, me kan beëter onger inne triepet durchsjiele wie zich mit ing troela in loate. En wea nulles versjtrunkelt van prangebuegel, mot ging vatsje zuëme…

Hij had veel geleerd, je kunt beter onder een ladder doorlopen dan je inlaten met een slordige vrouw, en wie niets begrijpt van het boerenwerk, moet geen koeien kopen…

 

W en Z

Wiervel in d’r KiebesKermis in ‘t hoofd

Ut drajjet wiervel in ’t roeëmsj

De kermis was in het dorp

D’r sjnieëpse noeëk how ut betste walmoesj aa en de veugete vol wiervelloots

De jongeman had zijn mooiste kostuum aangetrokken en zijn zakken vol kermisgeld.

Hea drajjet faans en poj

Hij had honger en dorst

Inne gruul witte en ing feem va wulm en zietnaat bozete op d’r ben

Een glas melk en een boterham van witbrood met stroop lagen op tafel.

“Mechels alpese is mieëlestig”, daag zienne haech

Mijn moeder is de allerliefste, dacht hij

Maar, ziene haech woos nulles va zieng zolf fiese…

Maar…, hij wist niets van zijn 7 vrienden

Die ziepsjaf how grannig sjpranket onger d’r zietnaat gedrajt…

Die bende had flink wat zout onder de stroop gestrooid.

En wie d’r noeëk doe ee grannig sjtuk oet de feem nenget, how hea ing fazaasj als of hea inne gruul zoeëre gepojt how.

En toen hij een flink stuk uit de boterham beet, vertrok zijn gezicht alsof hij een beker azijn gedronken had.

Hea foekket durch de postel wie ing noppese mauwet en pojjet inne grannige gruul ploensj …

Hij sprong door de keuken als een waanzinnige kat en dronk een groot glas water.

Hea veaget zieng mirm mi tinne zówjong aaf en peësjet de pieëk hinger zich tow.

Hij veegde langs zijn mond met een vaatdoek en trok de deur achter zich dicht.

In d’r grunkeiet sjiellet hea langs de siep van d’r Nöl en ’t Traut.

In de groenstraat liep hij langs de kroeg van Nol en Trautje

En durch de kloaf loenset hea zieng zolf fiese an de tieëk

En door het raam zag hij zijn 7 vrienden zitten aan de toog

Hea peësjet de pieëk oape en sjiellet noa binne.

Hij trok de deur open en liep naar binnen

“Hoare ziepsjaft”, kwieëstet hea, “hat ier haechter mich dat gedrajt?”

“Smerige bende”, riep hij, “hebben jullie me dat geflikt?”

Alle zolf vonge ze aa te grieëmele en flikkete inne grannige gruul roas vuur d’r noeëk an d’r sieppenoeëk.

Alle 7 begonnen te lachen en bestelden een groot glas bier voor hem bij de kastelein

“Hoem dich ins op dizze hoemmet”, kwiestet d’r keus dea in de boj neaver d’r noeëk hoemmet .

“Ga eens even op deze stoel zitten”, zei de dikzak die naast hun woonde

“Poj ins inne grannige gruul roas, en grieëmel geweun mit os mit”, kwiestet d’r keus.

“Drink een groot glas en lach gewoon met ons mee”, zei de dikzak

D’r Noeëk pojjet d’r iesjte gruul leeg en d’r sieppenoeëk sjtiepet hem al d’r twieëde.

Hij dronk zijn eerste glas leeg en de kastelein gaf hem al een tweede

Ing hens later how d’r noeëk al woof gruule gepojt en de sjtimmung woar nulles mauw, de ziepsjaf wiervelet en zong mit ee.

Eén uur later had hij al 6 glazen bier gedronken en de stemming was vrolijk, de bende danste en zong

D’r noeëk pojjet wieër en zuemet gruulle roas vuur de ganze ziepsjaf.

Hij dronk verder en kocht glazen bier voor de hele bende

Maar, woa grannig in sjielt, mot och grannig oet, hea moeët flojje wie een belsj dabbette-fietje.

Maar, waar veel binnen gaat moet ook veel uit, hij moest plassen als een Belgisch kindermeisje.

Wie hea doe bej d’r Nöl noa d’r melm in sjiellet sjtong doa dat sjniepse nüeëksjke mit dea hamer…

Toen hij bij Nol in de tuin liep stond daar dat kleine mannetje met de hamer

D’r noeëk loenset wie d’r klauwet tüllet en wiervelet en hea veulet de feem mit spranket en zietnaat in ziene mieëls wiervele…

Hij zag hoe de wereld viel en draaide en hij voelde de boterham met zout en stroop dansen in zijn buik

Hea sjporet sjoef durch d’r melm op kaaste aa, en moeët zich an giddere boj en vónketsjtek vas sjnappe.

Hij liep vlug door de tuin naar huis en moest zich aan elk huis en aan elke lantarenpaal vastgrijpen

In d’r melm van de boj how ziene mieëles genog d’r va, en de feem tüllet tusje de floske, saame mit inne muzer roas

In de tuin van hun huis had zijn maag er genoeg van en de boterham viel neer tussen de bloemen overspoeld door een emmer bier.

Wie hea in de postel koam, moet hea zich de twieëde kieër dea dieëmerik de mirm aafveage mit d’r zowjong…

Toen hij in de keuken was, veegde hij zich de tweede keer die avond zijn mond schoon met de vaatdoek

Hea hoemmet zich in d’r hoemmet van d’r alpesmoos en banet bis d’r lichterig…