Archive For The “Agenda” Category

Bargoensje Oavend: 4 November 2017

Bargoensje Oavend: 4 November 2017

Bargoensjclub “Ut Keieskwieeste” presenteert: Zamstig 4 November 2017: “Van inne Plemper, inne buul Loots en inne Wiervel…” Woa: Bei d’r Loed in ut Stroatje Wieniee: Zamstig tolles November Wie laat: Sjes hens (pieek oape: zolf hens) Wat zueemt dat: Nulles… Wea maag komen: Alle haechter… Inne dieëmerik woa me kan Kwieëste, Lapsje, Grieëmele, Wiervele, Fieste,…

Go Top